خط اختصاصی

قیمت خط ویژه نمایندگان محترم از اپراتور 50005

 

رنج 12 رقمی شامل :

1 عدد شماره 12 رقمی

10 عدد شماره 13 رقمی

100 عدد شماره 14 رقمی

جمعا 300000 تومان

 

رنج 13 رقمی شامل :

1 عدد شماره 13 رقمی

10 عدد شماره 14 رقمی

جمعا 40000 تومان

 

شماره 14 رقمی غیر سفارشی 5000 تومان

شماره 14 رقمی سفارشی 12000 تومان